OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY FIRMY COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Niniejsze warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą COOKIE Słodycze Reklamowe, zwaną dalej Dostawcą, a Zamawiającym, którym jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera umowę handlową z COOKIE Słodycze Reklamowe lub składa stosowne zamówienie w zakresie oferty handlowej COOKIE Słodycze Reklamowe.

 

1. WARUNKI WSTĘPNE

1.1. Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez COOKIE Słodycze Reklamowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

1.2. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza akceptację „Ogólnych Warunków Współpracy firmy COOKIE Słodycze Reklamowe” z firmą COOKIE Słodycze Reklamowe Katarzyna Zakrzewska z siedzibą w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, kod pocztowy 05-825, ul. Langiewicza 28.

1.3. Postanowienia zawarte w „Ogólnych Warunkach Współpracy firmy COOKIE Słodycze Reklamowe” stają się wiążące z chwilą złożenia oferty lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Wszelkie inne warunki (postanowienia) zaproponowane przez Zamawiającego lub zawarte w innych dokumentach pozostają wiążące, jeśli zostały wyraźnie zaakceptowane przez firmę COOKIE Słodycze Reklamowe w formie pisemnej.

 

2. ZAPYTANIA OFERTOWE

2.1. Zapytanie ofertowe należy przesłać pocztą e-mail na adres cookie@cookie.com.pl lub faksem pod numer +48 22 730 19 41

2.2. Odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące asortymentu katalogowego przesyłamy w terminie do 36 godzin od daty otrzymania zapytania, jednakże w zależności od ilości aktualnie przesłanych zapytań czas ten nieznacznie może ulec zmianie. Odpowiedzi na zapytania ofertowe o nietypowy asortyment lub rozszerzone opracowania przygotowujemy w terminie indywidualnie uzgodnionym z Pytającym.

2.3. Zapytanie ofertowe powinno zawierać:

* dane kontaktowe: nazwa firmy, imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz adres e-mail;

* w przypadku zainteresowania konkretnym artykułem – parametry produktu tj.:

– nazwa produktu

– ilość produktu wyrażona w odpowiedniej jednostce miary (sztuki lub kilogramy)

– ilość kolorów nadruku / wielkość logotypu (ilość kolorów i niekiedy wielkość logotypu decyduje o cenie zdobienia)

– opcjonalnie oczekiwany termin realizacji zlecenia, specjalne pakowanie etc.

* w przypadku poszukiwania odpowiedniego produktu wspierającego akcję promocyjną:

– ilość produktu wyrażona w odpowiedniej jednostce miary (sztuki lub kilogramy) i/lub budżet całkowity

– ilość kolorów nadruku / wielkość logotypu (ilość kolorów i niekiedy wielkość logotypu decyduje o cenie zdobienia)

– informacje określającą grupę docelową, charakter eventu lub jego tematykę

– oczekiwany rodzaj lub kategorię produktu

Powyższe informacje pozwolą nam zaproponować produkt zgodny z Państwa oczekiwaniami.

 

 

3. OFERTA

3.1. Oferty handlowe oraz kalkulacje cen produktów wykonują pracownicy działu handlowego.

3.2. Ceny podane w ofercie handlowej są cenami netto, ustalonymi na bazie Ex-Works, magazyn COOKIE Słodycze Reklamowe, nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że pisemnie wskazano inaczej.

3.3. Podane ceny są cenami jednostek towarów, kilogramów, sztuk, kompletów, zestawów lub opakowań – zgodnie z ofertą handlową.

3.4. Oferty cenowe składane przez firmę COOKIE Słodycze Reklamowe ważne są przez 14 dni od dnia ich sporządzenia, o ile oferta nie stanowi inaczej.

3.5. Firma COOKIE Słodycze Reklamowe zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedzenia w razie znacznych zmian kursu walutowego, zmian stawek celnych, stawek podatku VAT lub zmian cen zakupu.

 

4. ZAMÓWIENIE

4.1. Zamówienia przyjmowane są formie pisemnej – e-mailem, faxem, pocztą lub osobiście na formularzu zamówienia COOKIE Słodycze Reklamowe. Preferowana forma: skan uzupełnionego formularza zamówienia przesłany e-mailem na adres zamowienia@cookie.com.pl.

4.2. Zamówienie powinno zawierać: dokładną nazwę towaru określoną według katalogu lub oferty, ilość towaru, uzgodnioną cenę, w zależności od produktu – smak/kolor, termin i dokładny adres dostawy, dokładną nazwę, adres i telefon Zamawiającego, osobę odpowiedzialną za zlecenie po stronie Zamawiającego, pieczątkę firmową i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania zamówień. W zamówieniu powinna być określona forma dostawy oraz uzgodniona na etapie oferty handlowej forma płatności. W przypadku, gdy odbiorcą jest inny podmiot niż Zamawiający musi on być wyszczególniony w zamówieniu.

4.3. Dokładna treść nadruku i cechy (logo), kolor nadruku, określenie wielkości i miejsca nadruku zostaną ustalone po otrzymaniu zamówienia. Na podstawie zaakceptowanego w formie pisemnej projektu graficznego zostaną zweryfikowane informacje zawarte w przesłanym zamówieniu tj. ilość kolorów nadruku, cena.

4.4. Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru.

4.5. W przypadku rezygnacji z zamówienia gdy jest już ono w realizacji, Zamawiający zobowiązany jest ponieść wszystkie koszty związane z uruchomieniem danego zamówienia, w tym koszty prac wykonanych nad tym zamówieniem oraz koszty zużytych materiałów zgodnie z przedstawionym kosztorysem i dołączoną do niego fakturą VAT.

 

 

5. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I TERMIN DOSTAWY

5.1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest przesłanie w formie pisemnej akceptacji projektu lub przekazanie przez Zamawiającego w poprawnie przygotowanego projektu wykonanego zgodnie z wytycznymi Dostawcy. Skład komputerowy powinien być przygotowany wektorowo z czcionkami zamienionymi na krzywe, w skali 1:1.

5.2. Na podstawie otrzymanego formularza oraz zaakceptowanego projektu graficznego, zamówienie zostanie potwierdzone przez COOKIE Słodycze Reklamowe w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu materiałów. Jednocześnie w potwierdzeniu COOKIE Słodycze Reklamowe wskaże termin realizacji zamówionego towaru loco magazyn Dostawcy. Potwierdzenie COOKIE Słodycze Reklamowe odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail na adres wskazany w zamówieniu.

5.3. Termin dostawy zamówionych towarów przedstawiany ustnie w ramach rokowań przez COOKIE Słodycze Reklamowe jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy traktować go, jako terminu ostatecznego. Terminem ostatecznym jest termin zawarty w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.4. Termin ostateczny dostawy może zostać odpowiednio wydłużony, gdy w trakcie realizacji zlecenia wystąpią nieprzewidziane przeszkody, za które COOKIE Słodycze Reklamowe nie ponosi odpowiedzialności lub zdarzenia będące przyczyną opóźnień pozostają poza kontrolą Dostawcy. Po ustaniu przeszkody wstrzymującej realizację zamówienia, na piśmie zostanie ustalony nowy termin dostawy.

 

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Firma COOKIE Słodycze Reklamowe nie wykonuje nadruków na towarach powierzonych oraz nie realizuje zamówień na produkty bez nadruku reklamowego.

6.2. Materiały do druku winny być przesyłane w plikach graficznych, w postaci wektorowej, w pliku PDF lub EPS Ilustrator do wersji CS5, czcionki zamienione na krzywe, przestrzeń barwna CMYK lub Pantone (w zależności od techniki produkcyjnej).

6.3. Przed uruchomieniem produkcji Zamawiający zaakceptuje projekt nadruku wraz z wizualizacją oraz w uzasadnionych przypadkach próbki produkcyjne. Próbki produkcyjne, w tym proof cyfrowy, modele opakowań oraz modele słodyczy reklamowych w indywidualnym kształcie wykonywane na życzenie Zamawiającego są odpłatne.

6.4. W przypadku zamówień wykonywanych w trybie przyśpieszonym firma COOKIE Słodycze Reklamowe zastrzega prawo do wykonania zlecenia z wykorzystaniem innej techniki druku pozwalającej wywiązać się z zamówienia bez powiadamiania o tym Zamawiającego.

6.5. W przypadku realizacji zamówienia z podziałem na partie dostarczane w określonych odstępach czasu, Zamawiający pokrywa całkowite koszty druku, koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar, o  ile nie ustalono inaczej.

 

7. TOWAR I ZNAKOWANIE

7.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniu umieszczane są następujące informacje:

– nazwa środka spożywczego

– składniki występujące w środku spożywczym z wyraźnie zaznaczonymi alergenami

– wykaz wartości odżywczyej

– datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia

– instrukcję użycia w przypadku, gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie takie produktu byłoby utrudnione

– warunki przechowywania, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania.

– zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu

– dane identyfikujące producenta środka spożywczego lub wprowadzającego środek spożywczy do obrotu w kraju

7.2. W przypadku opakowanego środka spożywczego, którego największa powierzchnia znakowania jest mniejsza niż 25 cm2, wykaz wartości odżywczej nie jest wymagany.

7.3. Dopuszcza się znakowanie opakowanego środka spożywczego, którego największa powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, przez podanie co najmniej następujących informacji:

– nazwy środka spożywczego

– wykazu alergenów

– daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia

– zawartości netto lub liczby sztuk opakowanego środka spożywczego

7.4. Minimalna wielkość czcionki w wykazie składników: 1,2 mm / ok. 6,5 pkt. (mierzona dla znaku “x”).
Dla opakowań których największa powierzchnia znakowania jest mniejsza niż 80 cm2: 0,9 mm / ok. 4,8 pkt.
Bez względu na powyższe, minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowa­niu ilości nominalnej towaru przedstawia poniższa tabela:

ilość nominalna towaru paczkowanego [g] lub [ml] minimalna wysokość cyfr i liter [mm]
do 50 2
powyżej 50 do 200 3
powyżej 200 do 1000 4
powyżej 1000 6

 

7.5. Środek spożywczy zachowuje swoje właściwości w terminie przydatności do spożycia podanym na opakowaniu wyłącznie w przypadku jego prawidłowego przechowywania przez Zamawiającego zgodnie z informacją określoną na etykiecie zbiorczej. W przypadku złego przechowywania środka spożywczego przez Zamawiającego, w czasie transportu własnego jak również magazynowania we własnym zakresie, Firma COOKIE Słodycze Reklamowe nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

7.6.  Kolory nadruków w skali PANTONE określane są w celu osiągnięcia możliwie najbardziej zbliżonego koloru w skali PANTONE. Różnice w tonacji lub odcieniu koloru wynikające ze specyfiki podłoża i technologii druku nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

7.7. Uzyskanie kolorów nadruku w skali PANTONE jest możliwe wyłącznie na białym podłożu; na innym tle kolory będą zbliżone. Sąsiedztwo innych kolorów zaburza percepcję koloru nadruku.

 

 

8. OPAKOWANIE

8.1. COOKIE Słodycze Reklamowe zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania, pakowania wg rozdzielnika, pakowania innego niż standardowe do kosztów wysyłki zamówionych towarów. Wartość kosztów zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub na etapie przygotowania oferty o ile Dostawca został poinformowany o specjalnej wysyłce/pakowaniu.

8.2. Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach. Wszelkie indywidualne ustalenia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej i wiążą się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

 

 

 9. DOSTAWA

9.1. COOKIE Słodycze Reklamowe zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba, że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

9.2. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami towarów w opakowaniu COOKIE Słodycze Reklamowe zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych ilości towaru w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie wysłanego towaru.

9.3. COOKIE Słodycze Reklamowe zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności przysługujących COOKIE Słodycze Reklamowe.

9.4. Wywiązywanie się firmy COOKIE Słodycze Reklamowe z terminów dostaw jest uwarunkowane spełnieniem przez Zamawiającego wszelkich obowiązków wynikających z umowy.

9.5. Odbiór towaru następuje własnym transportem Zamawiającego lub za pośrednictwem firmy przewozowej na koszt i ryzyko Zamawiającego.

9.6. Wszystkie przesyłki są starannie zapakowane i zabezpieczone taśmą. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie oraz do niezwłocznego powiadomienia o tym zdarzeniu COOKIE Słodycze Reklamowe. Wszystkie wysyłane towary są ubezpieczone.

 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI

10.1. Warunki płatności są ustalane indywidualnie i podane w ofercie handlowej. Po zaakceptowaniu oferty potwierdzonej złożonym zamówieniem nie podlegają negocjacjom.

10.2. Zamawiający dokonuje płatności zgodnie z terminem wskazanym w dokumencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub w terminie wskazanym na fakturze. Za dokonanie pełnej płatności uznaje się dzień, w którym całkowita kwota wynikająca z wystawionej faktury zostanie zapłacona firmie COOKIE Słodycze Reklamowe.

10.3. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych lub kar zgodnie z umową, jeżeli taka była zawarta

10.4. Do czasu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością Dostawcy.

10.5. Złożenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą za dostarczony towar.

 

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1. COOKIE Słodycze Reklamowe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

11.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

11.3. Firma COOKIE Słodycze Reklamowe nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

 

12. PRAWA AUTORSKIE

12.1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez COOKIE Słodycze Reklamowe towarów w materiałach reklamowych, katalogach, stronie internetowej, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości produkcyjnych firmy COOKIE Słodycze Reklamowe, co do jakości produktów oraz jakości znakowania.

12.2. COOKIE Słodycze Reklamowe ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.

12.3. Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania i uruchomienia produkcji i wykonania zlecenia jak: klisze, polimery, formy, sita oraz matryce pozostają własnością firmy COOKIE Słodycze Reklamowe. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy Zamawiający częściowo pokryje koszty związane z ich wytworzeniem.

12.4. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz, że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku wniesienia wobec COOKIE Słodycze Reklamowe jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić COOKIE Słodycze Reklamowe równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie COOKIE Słodycze Reklamowe musiało spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez COOKIE Słodycze Reklamowe koszty procesu).

12.5. Zamawiający upoważnia niniejszym COOKIE Słodycze Reklamowe do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w punkcie 12.4. powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

12.6. Wszystkie przygotowane i opracowane przez COOKIE Słodycze Reklamowe projekty reklamowe należą do firmy i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody COOKIE Słodycze Reklamowe

 

13. REKLAMACJE

13.1. Sprawdzenie, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji spoczywa na Zamawiającym.

13.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie COOKIE Słodycze Reklamowe. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 3 dniu roboczym od dnia odbioru zamówionego towaru.

13.3. W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma COOKIE Słodycze Reklamowe zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.  Dostawca zobowiązany jest do odbioru towaru i jego ponownego wysłania na swój koszt.  Niezwrócenie wadliwego towaru skutkuje brakiem możliwości wymiany towaru.

13.4. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce podanej na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie (e-mailem na adres zamowienia@cookie.com.pl) firmę COOKIE Słodycze Reklamowe.

13.5. Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma COOKIE Słodycze Reklamowe zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (nie dotyczy wad ukrytych).

13.6. COOKIE Słodycze Reklamowe nie rozpatruje roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru z winy Zleceniodawcy, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba, że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności COOKIE Słodycze Reklamowe

13.7. Jakiekolwiek reklamacje Zamawiający powinien zgłosić pisemnie protokołem reklamacyjnym w terminie do 7 dni od daty otrzymania towaru z podaniem pełnych informacji o przedmiocie reklamacji. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu dokumentu.

13.8. Reklamacje niespełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane.

 

14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

14.1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.

14.2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby COOKIE Słodycze Reklamowe

 

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

15.2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

15.3. Składający zamówienie w siedzibie COOKIE Słodycze Reklamowe przyjmuje powyższe ustalenia (o ile nie zostało ustalone inaczej).

15.4. Oferta przedstawiona na stronach internetowych czy katalogach ma charakter informacyjny. Dane w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem firmy COOKIE Słodycze Reklamowe